Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và chủ trương xã hội hóa giáo dục tại các địa phương đã được triển khai rộng rãi. Cụ thể, những hoạt động như giáo dục kỹ năng sống, liên kết dạy ngoại ngữ, dạy tin học tăng cường, tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường đã thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của người học tại các cơ sở giáo dục. Kết quả thu được từ những hoạt động này đã góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho người học.

Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa vẫn còn tồn tại một số hạn chế, dẫn đến sự băn khoăn và lo lắng từ phía các bên liên quan. Điều này cũng đã tạo ra một số ý kiến không tích cực về loại hình hoạt động giáo dục này.

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý. Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai các hoạt động này tại địa phương với các nội dung: công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; công tác triển khai tại các cơ sở giáo dục; đánh giá thuận lợi, khó khăn; đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu. Thời hạn báo cáo từ các đơn vị được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Trung học, trước ngày 15-10-2023.