Hội nghị phản biện xã hội về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước

Dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước là một bước quan trọng trong việc định hướng và tạo đà cho sự phát triển toàn diện của tỉnh. Nghị quyết tập trung vào 5 nhiệm vụ chính:

  1. Xây dựng con người: Đây là mục tiêu hàng đầu, nhấn mạnh vai trò quan trọng của con người trong quá trình phát triển xã hội. Việc đầu tư vào việc hình thành, phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ và sức khỏe của người dân sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.
  2. Môi trường văn hóa: Tạo ra môi trường sống và làm việc có tính văn hóa cao, tôn trọng giá trị truyền thống và đồng thời khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong văn hóa. Điều này cũng bao gồm việc xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và thể thao phục vụ cộng đồng.
  3. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa: Đảm bảo rằng các di sản văn hóa, từ di tích lịch sử đến truyền thống văn hóa, được bảo tồn và tôn vinh. Đồng thời, khuyến khích việc sáng tạo và phát triển các hoạt động văn hóa truyền thống.
  4. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế: Văn hóa không chỉ tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền thống, mà còn là một yếu tố quan trọng trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Đảm bảo rằng các quyết định và hoạt động trong các lĩnh vực này đều được thấu hiểu và điều hành bằng cách tôn trọng và khuyến khích các giá trị văn hóa.
  5. Nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật: Khuyến khích sự sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật, từ việc ủng hộ nghệ sĩ đến việc tạo ra cơ hội tham gia và tiếp cận với nghệ thuật cho cộng đồng.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Các đại biểu đã đồng tình và đóng góp ý kiến để hoàn thiện nghị quyết, từ đó đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các mục tiêu đề ra. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển văn hóa và con người của tỉnh Bình Phước.